Regulamin 2023

REGULAMIN imprezy CLASSIC MUSTANG CLASSIC

1. Postanowienia ogólne

1.1.      Poprzez regulamin rozumiemy dokument zawierający zasady oraz reguły imprezy CLASSIC MUSTANG RALLY.

1.2.      Nad przebiegiem imprezy nadzór pełni Organizator.

1.3.      W czasie trwania imprezy możliwe są zmiany w regulaminie.

2. Organizator

2.1.      Organizatorem CLASSIC MUSTANG RALLY jest stowarzyszenie Mustang Klub Polska z siedzibą w Warszawie.

  1. Termin

3.1       Termin imprezy: 22.08.2023r. do 28.07.2023r.

4. Trasa

4.1.      Impreza odbędzie się na dystansie ok. 300km, z przystankami na nocleg, na trasie z Torunia do Gdańska , z przystankami na trasie.

5. Kierownictwo zawodów

5.1.     Kierownictwo zawodów stanowią przedstawiciele Organizatora wymienieni w książce drogowej otrzymanej przez Organizatora „Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg imprezy / sędziowie”.

5.2    Organizator, w trosce o sprawny i bezpieczny przebieg imprezy zastrzega sobie upoważnienie kolejnych osób do sprawowania kierownictwa.

 

6. Zgłoszenia

6.1. Do udziału w imprezie będzie dopuszczona ograniczona przez organizatora ilość  Załóg (Uczestników), według kolejności zgłoszeń, które dokonają zgłoszenia do zawodów poprzez formularz umieszczone na Forum stowarzyszenia Mustang Klub Polska oraz wpłaty wpisowego (podanego do odrębnej wiadomości), a ponadto posiadają:

a) prawo jazdy odpowiedniej kategorii,

b) ważny przegląd techniczny samochodu,

c) ważne ubezpieczenie OC.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników w przypadku zwiększenia ilości dostępnych miejsc w hotelach oraz innych miejscach w których będą mieli przystanki Załogi. Poprzez fakt uczestnictwa w zawodach potwierdza się znajomość i podporządkowanie się regulaminom, rezygnując z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od organizatora na drodze sądowej w zakresie regulaminu.

6.2    Koszt imprezy oraz świadczenia zawarte w cenie podane są na stronie www.classicmustangrally.pl

 

  1. Warunki techniczne i warunki bezpieczeństwa

7.1.          Przed rozpoczęciem imprezy, jak i przed rozpoczęciem poszczególnych etapów uczestnicy zobowiązani są do stawienia się na badaniu kontrolnym w parku maszyn zgodnie z harmonogramem imprezy.

7.2.         Samochody muszą być dopuszczone do ruchu, posiadać ważny dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie OC.

7.3.         W trakcie zawodów dopuszcza się możliwość przeprowadzania napraw i modyfikacji niewpływających na stan techniczny pojazdów ujęty w prawie o ruchu drogowym.

7.4.         Na linii startu przed każdym etapem Załoga (każdy członek) na żądanie Organizatora zobowiązany jest do obowiązkowego poddania się próbie alkomatem (możliwe przy udziale Policji). Wynik próby musi wynosić 0,00 promila. W przypadku odmowy poddania się badaniu alkomatem, nie stawienia się do próby lub stwierdzenia, że wynik próby wynosi powyżej 0,00 promila alkoholu – Załoga zostaje wykluczona z imprezy (wraz z odebraniem punktów, numerów startowych i zdobytych nagród) bez prawa żądania zwrotu wpisowego.

  1. Przebieg imprezy

8.1.         Przedmiotem współzawodnictwa w imprezie jest zebranie jak największej ilości punktów w czasie trwania imprezy i w przygotowanych przez Organizatora konkurencjach pomiędzy linią „Start” a linią „Meta”.

8.2.         Uczestnicy biorący udział w imprezie parkują pojazdy na specjalnie do tego celu wydzielonych parkingach oraz innych miejscach przygotowanych przez Organizatora W przypadku pozostawienia pojazdu na parkingu płatnym, uczestnik pokrywa koszty postoju lub inne opłaty wynikające z regulaminu Parkingu.

8.3.         Rozpoczęcie imprezy, jej kolejność, zadanie oraz zmiany w organizacji określają komunikaty przekazywane drogą SMS, ogłaszane przez Organizatorów na lub w formie papierowej informacji, rozdawanej przez Organizatora.

8.4.         Na całej trasie Rajdu będzie dostępny tzw. samochód serwisowy wraz z ekipą mechaników. Uczestnicy mogą korzystać z pomocy w zakresie serwisu tylko i wyłącznie z usterkami powstałymi na trasie Rajdu. Usługa pomocy jest bezpłatna, części potrzebne do usunięcia usterki mogą być płatne zgodnie z indywidualnymi ustaleniami ekipy serwisowej z Załogą ustalane w każdym przypadku indywidualnie.

 

  1. Kary

9.1. W przypadku naruszania zasad niniejszego regulaminu lub zasad bezpośrednio obowiązujących w imprezie, działania wbrew poleceniom Organizatorów, rażącego zachowania podczas imprezy lub powodowania zagrożenia zdrowia i życia kibiców oraz startujących, członkowie Załogi będą podlegali karom regulaminowym:

–   upomnienie,

–   niedopuszczenie do startu,

–   usunięcie z terenu imprezy,

–   wykluczenie z zawodów (wraz z odebraniem punktów i zdobytych nagród).

  1. Nagrody

10.1.    Zdobywcy miejsc I-III otrzymują nagrody przygotowane przez Organizatora.

10.2    Załogi od IV miejsca do końca mogą otrzymać nagrody jeśli takie przewidzi Organizator.

 

  1. Przepisy końcowe

11.1.          Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników w stosunku do osób trzecich i ich mienia podczas trwania imprezy.

11.2.        Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Organizator.

11.3.         Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych konkurencji i wydarzeń pokazowych, które nie będą wliczane do klasyfikacji zawodów. Uczestnik zobowiązany jest brać udział w dodatkowych konkurencjach oraz wydarzeniach pokazowych w szczególności przygotowanych przez Partnerów i Sponsorów Rajdu.

11.4.          Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność, zatem zrzekają się wszelkich roszczeń do Organizatora lub osób trzecich w przypadku doznania szkód materialnych lub uszczerbku na zdrowiu, w jakikolwiek sposób związanych z uczestnictwem w imprezie. Ponadto przyjmują wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w czasie imprezy osobom trzecim, w tym Organizatorowi lub firmom i osobom z nim współpracującym.

11.5.          W parku maszyn, na trasie i w miejscach dodatkowych konkurencji oraz wydarzeń pokazowych obowiązuje w szczególności całkowity zakaz: „palenia gumy”, driftu, zawracania na ręcznym hamulcu, kręcenia „bączków” oraz jazdy pod prąd!!! Zachowania takie będą natychmiast karane! (zgodnie z punktem 9 Regulaminu).

11.6.          W hotelach, innych obiektach oraz na przystankach uczestników obowiązują zasady przyjęte przez hotele i właścicieli obiektów oraz terenów. Uczestnik powinien się z nimi zapoznać lub w razie wątpliwości zapytać Organizatora – dotyczy to w szczególności wnoszenia na teren obiektów własnego pożywienia i napojów. Za nie dostosowanie się  całą odpowiedzialność ponosi Uczestnik i w razie nałożenia kar finansowych ma obowiązek je w całości pokryć.

11.7      Uczestnik zobowiązany jest do udostępnienia powierzchni pojazdu biorącego udział w Imprezie do prezentowania wyłącznie treści informacyjnych i reklamowych związanych z Imprezą. Wszelkie inne treści znajdujące się na powierzchni pojazdu Uczestnika muszą być przed imprezą uzgodnione z Organizatorem. W związku z tym Uczestnik zobowiązuje się do ewentualnego usunięcia, bądź zasłonięcia na czas Imprezy treści niezaakceptowanych przez Organizatora.

11.8   Uczestnicy imprezy biorą w niej udział zrzekając się wszelkich roszczeń do Organizatora lub Osób trzecich w przypadku użycia ich wizerunku, lub wizerunku pojazdu w mediach społecznościowych Mustang Klub Polska, na stronie www.mustangklub.pl, www.classicmustangrally.pl, na stronach partnerów oraz mediów związanych z Mustang Klub Polska ,za wyjątkiem stwierdzenia użytku komercyjnego na portalach i stronach nie związanych z Mustang Klub Polska. W takim przypadku Uczestnik sam będzie dochodził swoich praw.

  1. Inne postanowienia

12.1.         Po przesłaniu zgłoszenia Uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się przepisom regulaminu, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez Organizatora, służby porządkowe oraz osoby upoważnione.

12.2.         Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz przepisów Prawa o ruchu drogowym, na całej trasie Rajdu, chyba, że Organizator powiadomi, że na danym odcinku Załogi są zobowiązane do stosowania zasad określonych przez służby do tego upoważnione – Policja lub Straż Miejska , ewentualnie właściciela terenu przez który samochody się poruszają lub stoją .Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.

12.3.         Uczestnicy startujący w imprezie robią to na własną odpowiedzialność, świadomi wszelkich zagrożeń.

12.4.         Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez uczestników oraz skutki wypadków spowodowane przez kierowców.

12.5          Uczestnik, dokonując zgłoszenia do imprezy, potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych Uczestnika dla potrzeb udziału w imprezie (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm).

12.6.        Uczestnik zapoznał się z przetwarzaniem danych Osobowych zgodnie z RODO na stronie http://classicmustangrally.pl/index.php/rodo/

 

 

Organizator

Mustang Klub Polska